Follow
Raquel Sison-Buban
Raquel Sison-Buban
Associate Professor of Filipino Department, College of Liberal Arts, De La Salle University
Verified email at dlsu.edu.ph
Title
Cited by
Cited by
Year
Ang paggamit ng trigram ranking bilang panukat sa pagkakahalintulad at pagkakapangkat ng mga wika/Trigram ranking: Metric for language similarity and clustering
N Oco, RS Buban, LR Syliongka, RE Roxas, JP Ilao
Malay 26 (1), 65, 2014
62014
Online corpora of Philippine languages
REO Roxas, GL Asenjo, SN Dita, PSB Inventado, RS Buban, DR Taylan
32009
Ang Paggamit ngTrigram Ranking Bilang Panukat sa Pagkakahalintulad at Pagkakapangkat ng mga Wika.
N Oco, R Sison-Buban, LR Syliongka, RE Roxas
Malay 26 (2), 2014
12014
Ang Pagsasaling Teknikal: Pagsipat sa Praktika at Pagpapahalaga/Technical Translation: Revisiting the Practice and Essentials
RS Buban
MALAY 26 (2), 1-1, 2014
12014
Ang Pagsasalin at mga Tagasalin sa Panahon ng COVID-19: Mga Obserbasyon at Rekomendasyon/Translation and the Translators During the Time of COVID-19: Observations and …
RE Sison-Buban
SALIN Journal 1 (1), 13-28, 2022
2022
Ang lenggwaheng makalalaki sa sa babaeng misteryosa: Ilang pakahulugan sa imahen ng salita
RS Buban
2021
Meteor garden: The search for a theory of dubbing within the Filipino context
RS Buban
2021
Pagsasalin ng Ben Singkol ni F. Sionil Jose sa Filipino: Pagsipat sa Teksto at Konteksto Bilang Angkla ng Saling Pampanitikan.
RE Sison-Buban
Malay 29 (2), 2017
2017
Ang Papel ng Pagsasalin sa ASEAN Integration: Ilang Pagninilay at Mungkahing Gawain/The Role of Translation in ASEAN Integration: Reflections and Suggested Activities
RS Buban
MALAY 28 (2), 1-1, 2016
2016
Ang Pagsasaling Teknikal: Pagsipat sa Praktika at Pagpapahalaga/Technical Translafion: Revisiting the Practice and Essenfials
RE Sison-Buban
Malay 26, 117-127, 2014
2014
Saling Abueg: Ang Pagtatagpo ng Ideya at Praktika ng Pagsasalin= Abueg on Translation: The Intersection of Ideas and Practice of Translation
RS Buban
Malay 24 (1), 1-1, 2011
2011
Si Crazy Mary sa Filipino: Pagtatagpo ng mga Wika at Konteksto.
RE Sison-Buban
Malay 22 (2), 2010
2010
Hagupit sa bilanggong kaakuhan: Isang paglasap sa purgatoryo ng bayan
RS Buban
2009
Ang Pagsasalin Bilang Laboratoryo ng Tagisang Wika at Diwa
RS Buban
MALAY 19 (1), 1-1, 2006
2006
Naisalin nga ba ang dapat isalin? Ang pagsasalin ni Antonio kay Jose: Isang suring-saling kultural
RS Buban
UST Publishing House, 2004
2004
Ang Moog sa ibang salita: Isang intralinggwal na salin ng nobelang tagalog ni Medina
RS Buban
2003
Kapag naisahan ako ng aking Diyos
RS Buban
National Book Store, 2003
2003
Ang" Pulang Cocoon" ni Abe Kobo: Isang Pagsasalin
RS Buban
MALAY 17 (1), 1-1, 2002
2002
Ang Pagsasalin at mga Tagasalin sa Panahon ng COVID-19: Mga Obserbasyon at Rekomendasyon
RE Sison-Buban
Mula Sa Editor
RE Sison-Buban
Malay 20 (1), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20